О кафедре уголовного права и иных

уголовно-правовых дисциплин

Национальный университет

“Одесская юридическая академия”

 

Николаевский институт права

Козаченко Олександр Васильович

народився 21 січня 1970 року у смт. Узин, Білоцерківського району Київської області. Після служби у Збройних Силах СРСР, з 1991 по 1997 рік проходив службу на посаді слідчого в Центральному РВ УМВС України в Миколаївській області. У 1996 році, після закінчення юридичного факультету Одеського державного університету, починає займатися професійною викладацькою діяльністю. У 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право, на тему "Предмет наркотизму і його кримінально-правове значення". У 2006 році присвоєне вчене звання доцента. У 2005 році на конкурсній основі був обраний завідувачем кафедри правових дисциплін Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії, а у 2008 році – завідувачем кафедри кримінально-правових дисциплін МК НУ "ОЮА". У 2012 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право на тему "Кримінально-правові заходи в Україні: культуро-антропологічна концепція", у 2013 році присвоєне вчене звання професора.

Наукові інтереси Козаченка О.В. знаходяться в межах таких галузей права і юридичних дисциплін як кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія. Доробок Козаченка О.В. складає близько 150 наукових, навчальних, навчально-методичних праць, серед яких можна вказати такі:

монографії

Козаченко О.В.  Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічний вимір : монографія / Олександр Васильович Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 504 с.

у співавторстві з Мірошниченко Н.А. монографія “Кримінально-правова боротьба з розповсюдженням наркоманії” (2004);

Культуро-антропологічний вимір справедливості кримінально-правового впливу: світові здобутки та національні надбання / О.В. Козаченко, О.М. Мусиченко // Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада: колективна монографія / За заг. ред. О.А. Івакіна, І.В. Шамши, Д.В. Яковлева  Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 120-135.

підручники

Кримінальний процес України / Уголовный процесс Украины укр.\ рос. мовами Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008. – 289 с. (Гриф МОН)

Феномен транснациональной преступности: Научно-практическое пособие. - Николаев: Илион, 2009. - 408 с. (в соавторстве с Н.В.Клёван);

Кримінально-правові заходи в Україні: підручник. - Миколаїв: Іліон, 2015. – 216 с.

Кримінальна відповідальність та форми її реалізації : підручник / за ред. професора О. В. Козаченка. - Миколаїв : Іліон, 2015. – 142 с.

Кримінальний процес : конспект лекцій / О.В. Козаченко. - Миколаїв: Іліон, 2016 – 320с.

наукові статті:

Окремі питання кваліфікації злочинів, предметом яких виступають наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори // Актуальні проблеми політики. – 2002. – № 13-14. - С.505-509;

Теоретичне визначення змісту та меж застосування кримінально-правових заходів // Право України. – 2005. – № 10. - С.41-44;

Інституційне визначення лікувальних заходів // Вісник прокуратури. - 2006. - №2. -С.89-94;

  Формування інституту інших кримінально-правових заходів в епоху премомодерну // Nauczyciel I szkola (Польща). – 2006. – № 3-4. - С. 81-84;

Антроподицея як підґрунтя для підвищення ефективності // Кримінологія в Україні та протидія злочинності: Збірник наукових статей за ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу „Юридичний вісник”. – 2008. - С.130-136;

Культурологічний вимір парадигми сучасного кримінального права // Право України. – 2009. – № 5. - С.121-126;

Альтернативи кримінальної відповідальності в механізмі кримінально-правового впливу // Актуальні проблеми держави і права. – Одеса. – 2010. – Вип. 54. – С. 174-179;

Альтернативные уголовно-правовые меры в законодательстве Украины //  Совершенствование уголовного законодательства в современных условиях: сборник материалов международной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 198-204.

Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект // Право України. – №11-12. – 2012. – С. 468-472.

 Християнські засади формування сучасної системи кримінально-правових заходів //  Науковий вісник Ужгородського національного ун-ту. Серія: Право. – Вип. 19. – Т. 4. – Ужгород. – 2012. – С. 52-55.

Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічна концепція // Право України. – 2013. - №1-2. – С. 351-357.

«Багатоколійність» здійснення кримінально-правового впливу – вимога сьогодення // Юридичний  вісник. – 2013. - №1. – С. 81-87.

Спеціальні кримінально-правові заходи // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 49. – С. 209-218.

Функціональні характеристики кримінально-правових заходів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція: Збірник наукових праць. – Вип. 5. – Одеса, 2013. – С. 170-175.

Kulturel - antropoloik kapsamda cezai ve hukuki olqutler // (a b u lkelerinin hukuki duzenlemeleri: kapsilasfirmali  bakis agilafi : Turkiye – Ukrayna karsilastirmali ceza hukuku sempozyumu – II. – Seckin. – 2013. – P.255-263

Аналіз культурологічного аспекту легітимізації застосування кримінально-правових заходів (на творах української класичної літератури) // Юридичний вісник. – 2014. – №4. – С. 199-205.

Ознаки та властивості кримінально-правових заходів примусового та заохочувального впливу / О. Козаченко // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. проф. О.В. Козаченка, проф. Є.Л. Стрельцова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С.31-51.

Архітектоніка кримінально-правового впливу: поняття, властивості та система кримінально-правових заходів /  О.В.Козаченко // Вісник асоціації кримінального права України. – 2017. – Вип. 1(8). – С. 22-40.

В начало страницы

 

 

Сидоренко Олена Михайлівна

 

 

Народилася 13 квітня 1976 року. Закінчила Одеську державну юридичну академію в 1998 році. З серпня 1996 по 1998 рік працювала  юрисконсультом на підприємстві “Одеса-пошта”. З 1998 року по теперішній час працює в ВСП МІП НУ ОЮА.

У травні 2013 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. «Теорія та історія держави і права; історія правових і політичних вчень» на тему: "Догма права у сучасній юриспруденції: загальнотеоретичне дослідження". Викладає такі дисципліни: "Загальнотеоретична юриспруденція", "Правозахисна та правоохоронна система України", "Судові та правоохоронні органи", "Прокуратура України", "Методологія юриспруденції" та інші.

Наукові публікації:

Теорія держави та права: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. – Миколаїв: Іліон, 2007. – 148 с. (у співавторстві з Л.В. Ємельяновою);

Правова статистика: Навчально-методичний посібник для студентів юридичних факультетів. - Миколаїв, 2010. - 164 с.

Поняття та особливості догми права // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1-2. – С. 56-60.;

Об’єкт догми права: до постановки проблеми // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – О., 2005. – Вип. 25. – С. 99-104.;

Юридичний позитивізм (юридична догматика) в умовах сучасності // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – О., 2006. – Вип. 29. – С. 251-259.

Догма права як компонент правової реальності // Юридичний вісник. Одеса: Юридична література, 2012.  №4. –  С.141-147.

Догма права у структурі правової реальності // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Право». – Ужгород, 2014. – Випуск 24. – Том 1. –  С. 100–104.

Догма права у контексті юридичної діяльності // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: «Юриспруденція». – Одеса, 2014. – Випуск 7. –  С. 54–57.

Ситуативність та релятивність догми права // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Юридичні науки». – Херсон, 2014. – Випуск 1. – Том 1. –  С. 33–37.

Право та мораль як основні способи правового впливу на поведінку суб’єктів / О. Сидоренко // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. проф. О.В. Козаченка, проф. Є.Л. Стрельцова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С.405-424.

 Моральні засади публічно-правових норм національного законодавства України / О.М. Сидоренко, З.В. Таран // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: «Юриспруденція». – Одеса, 2016. – Випуск 22. – С. 8-11.

В начало страницы

 

 

Ткаля Олена Вікторівна

 

Народилася 22 квітня 1973 року. У 1995 році закінчила історичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту, у 2003 - юридичний факультет МАУПу і здобула кваліфікацію "юрист". З 1995 року працювала в Миколаївському торгово-економічному кооперативному технікумі.  Працює в Миколаївському комплексі НУ «ОЮА» з лютого 2010 року на посаді викладача, з 2011 року - на посаді доцента кафедри кримінально-правових дисциплін, викладає навчальні дисципліни «Основи слідчої діяльності», «Основи оперативно-розшукової діяльності», .

Науковою діяльністю займається з 2006 року. У липні 2010 року Ткаля О.В. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. «Теорія та історія держави і права; історія правових і політичних вчень» на тему «Правовий імунітет в Україні: загальнотеоретичне дослідження». В період розробки теми опублікувала 13 статей, з них 7 – у фахових виданнях, серед них такі:

Правовий імунітет у категоріальному апарті юриспруденції // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Вип. 29 / За редакцією С. В. Ківалова, Ю.М. Оборотова та інших. – Одеса: Юридична література, 2006. – С. 48-54.

Правовий імунітет та його різновиди // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Вип. 36  / За редакцією С. В. Ківалова, Ю.М. Оборотова та інших. – Одеса: Юридична література, 2007. – С. 117–126.

Особиста та колективна недоторканність, як особлива форма правового імунітету // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Вип. 51 / За редакцією С. В. Ківалова, Ю.М. Оборотова та інших. – Одеса: Юридична література, 2010. – С. 269–277.

Співвідношення правового імунітету з іншими суміжними правовими реаліями // Сучасна українська політика: Збірник наукових праць. - № 18. - Київ-Миколаїв. -  2010. – С.123-132.

Адміністративно-правовий вплив на неправомірну поведінку: теоретичний та галузевий аспекти ) О. Ткаля // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. проф. О.В. Козаченка, проф. Є.Л. Стрельцова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С.425-450.

Проблеми та перспективи адміністративного впливу, що застосовуються до неповнолітніх / Ткаля О.О. // Підприємництво, господарство і право. – 2017. - №8. – С. 100-113.

 

В начало страницы

 

 

 

Чорнозуб Лариса Василівна

 

Народилася 24 грудня 1984 року. Закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого в 2009 році. Працювала в Миколаївському юридичному коледжі Національного університету “Одеська юридична академія» на посаді викладача. З вересня 2016 року працює в Миколаївському інституті права НУ «ОЮА» на посаді старшого викладача.

У липні 2015 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне  право та кримінологія; кримінально-виконавче право» на тему: «Кримінальна відповідальність за ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі».

Наукові публікації:

Деякі питання караності ухилення від відбування покарання / Л. В. Чорнозуб // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія «Право». – 2012. – Вип. 19. – С. 146–150.

 Деякі питання кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі / Л. В. Чорнозуб // Актуальні проблеми права: теорія і практика = Topical issues of law: theory and practice : зб. наук. пр. – Луганськ, 2013. – № 26. – С. 571–581.

Діяння в складі злочину ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі / Л. В. Чорнозуб // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія «Право». – 2013. – Вип. 20. – С. 85–91.

Загальні ознаки суб’єкта ухилення від відбування покарання / Л. В. Чорнозуб // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2012. – Вип. 20, ч. 1, т. 4. – С. 89–92.

Суб’єкт кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання / Л. В. Чорнозуб // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (13–14 жовт. 2011 р.). – Харків, 2011. – С. 96-97.

Щодо питання альтернативних кримінально-правових наслідків ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі / Л. В. Чорнозуб // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 вересня 2013 р.) / Львівськ. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2013. – С. 163-165.

Объективная сторона уклонения от отбывания наказания, не связанного с лишением свободы / Л. В. Чернозуб // Legea şi viaţa. – 2014. – № 1/2. – С. 198–201.

Система правових засобів запобігання злочинам проти дітей / Л. Чорнозуб // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. проф. О.В. Козаченка, проф. Є.Л. Стрельцова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С.499-514.

В начало страницы

 

 

 

Мусиченко Ольга Михайлівна

народилася 20 липня 1981 року. В 2004 році з відзнакою закінчила Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури. У 2014 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю "Право". Працювала в МІП НУ "ОЮА" на посаді старшого лаборанта кафедри кримінально-правових дисциплін, з 2015 року - на посаді викладача кафедри.

Сфера наукових інтересів: кримінальний закон, якість кримінального закону, мова кримінального закону.

Наукові статті:

Ознаки злочину в українській класичній літературі // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конфер. - Миколаїв: Іліон, 2009. - С. 54-55.

Проблеми синонімії в нормативно-правових актах України // Новітні наукові дослідження держави і права - 2011 : збірник наукових праць. Том 1 / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. - Миколаїв: Іліон, 2011. - С. 183-189.

Правові встановлення в українських пареміях // Приватне право в умовах глобалізації: теоретичні і практичні аспекти: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, І.Г. Оборотова. – Миколаїв : Іліон, 2012. – С.40-44.

Принципи кримінального права в українських прислів’ях та приказках // Людина, суспільство, держава : публічно-правовий аспект : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VIIІ Прибузькі юридичні читання», 23-24 листопада 2012 / відп. ред. за ред. д.ю.н. О.В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2012. – С. 147-148.

Спеціальна конфіскація як один з інших кримінально-правових заходів // Новітні наукові дослідження держави і права – 2014 : збірник наукових праць / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О.В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2014. – С. 131-136.

Зрозумілість кримінального закону в фокусі міждисциплінарних зв’язків // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 жовтня 2014 року / редкол. В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. гол. ред.) та ін. – Х.: Право, 2014. – С. 459-463.

Щодо поняття зрозумілості кримінального закону / О.М. Мусиченко // Юридичний вісник. – 2014. – №5. – С. 257-262.

Культуро-антропологічний вимір справедливості кримінально-правового впливу: світові здобутки та національні надбання / О.В. Козаченко, О.М. Мусиченко // Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада: колективна монографія / За заг. ред. О.А. Івакіна, І.В. Шамши, Д.В. Яковлева. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 120-135.

Зрозумілість і чіткість закону як складова частина принцип правової визначеності в практиці Європейського суду з прав людини /О.М. Мусиченко // Visegrad journal on human rights. – 2016. – №1(2). – С. 149-154.

Зрозумілість кримінального закону як один з факторів забезпечення ефективності кримінально-правового впливу / О. Мусиченко // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. проф. О.В. Козаченка, проф. Є.Л. Стрельцова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 320-344.

Оцінні поняття в контексті зрозумілості кримінального закону / О.М. Мусиченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – 2017. – Вип. 44. – Т. 2. – С. 98-101

В начало страницы

Сегодня кафедра уголовного права и иных уголовно-правовых дисциплин имеет значительный научно – педагогический потенциал, в состав которого входят 9 специалистов, среди которых профессор, 2 доцента, 3 старших преподавателя, 3 преподавателя. Кафедра обеспечивает преподавание более 50 дисциплин.

Состав кафедры:

Штат

СОВМЕСТИТЕЛИ

 

 

 

 

 

 

 

Погода в Украине 

 
 

На главнуюНаучная деятельностьКонференцияНаучные исследованияОбъявленияПолезные ссылкиУчебные материалы (дн.)Учебные материалы (з.о.)Письменные работыНаучное сообществоГЭК. Магистратура. ВНО